Regulamin

Regulamin

Preambuła

Proszę uważnie przeczytać warunki użytkowania tego serwisu przed dalszą jego lekturą! Korzystając z serwisu, potwierdzasz znajomość przedstawionych poniżej zasad i warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie korzystaj z tego serwisu. Fellowes Polska SA może zmienić niniejsze warunki użytkowania w każdym czasie, a Twoje korzystanie z serwisu po takich zmianach oznacza akceptację nowych warunków. Proszę sprawdzać regularnie regulamin serwisu. Niniejsza strona internetowa jest serwisem bezpłatnym oferowanym przez Fellowes Polska SA. Pytania dotyczące jego funkcjonowania należy kierować do osób wymienionych na końcu warunków regulaminu. W związku z przeglądaniem i używaniem tego serwisu możesz tymczasowo pobrać jedną kopię materiałów zamieszczonych w tym serwisie na jeden komputer, tylko do OSOBISTEGO, NIEKOMERCYJNEGO wykorzystania. Z wyjątkiem zastrzeżeń podanych w innych miejscach serwisu, redystrybucja, retransmisja, ponowna publikacja lub jakiekolwiek inne korzystanie z treści serwisu bez wcześniejszej pisemnej zgody Fellowes Polska SA i właściciela praw autorskich, od którego pochodzi licencja materiałów źródłowych i oprogramowania, jest wyraźnie zabronione. Wnioski o taką zgodę należy składać pisemnie na adres marketing@fellowes.pl. Wszystkie prawa nie przyznane w sposób jasny na niniejszej stronie internetowej są zastrzeżone. Pobieranie wszelkich informacji, treści lub obrazków z serwisu nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw lub własności takich informacji, treści lub zdjęć na użytkownika i takie informacje, treść lub obrazki mogą być wykorzystanie wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z serwisu. Nie można kopiować, ani archiwizować żadnych części, ani materiałów zawartych na tej stronie internetowej na żadnym serwerze ani komputerze bez pisemnej zgody Fellowes Polska SA.

Treść i odnośniki

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich na wyłączną odpowiedzialność tychże niezależnych podmiotów trzecich i można z nich korzystać na własne ryzyko. Fellowes Polska SA nie ma kontroli nad treścią, ani polityką stron internetowych podmiotów trzecich i nie odpowiadamy (i w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności) za treść, poprawność, czy rzetelność jakichkolwiek stron internetowych, których odnośniki znajdują się na tej stronie internetowej. Osoby, które korzystają z udostępnionych informacji podmiotów trzecich ponoszą wyłączną odpowiedzialność za skutki korzystania z tych informacji. Jeśli chcesz dodać swój odnośnik do tej strony internetowej, skontaktuj się z Fellowes Polska SA wysyłając wiadomość na adres marketing@fellowes.pl przed stworzeniem odnośnika, tak, aby można było wcześniej go autoryzować. Fellowes Polska SA nie pozwala na nieautoryzowane korzystanie ze swojego logo, znaków handlowych lub innych danych graficznych w celu tworzenia odnośników. Teksty do linków podlegają wcześniejszej akceptacji.

Treści użytkownika

Fellowes Polska SA ceni wiadomości od swoich klientów; nie przyjmujemy jednak, ani nie rozważamy kreatywnych pomysłów, sugestii lub innych materiałów związanych z produktami, usługami lub marketingiem, chyba, że wyraźnie ich zażądamy. W związku z tym prosimy o nie nadsyłanie żadnych oryginalnych materiałów takich jak pomysły lub sugestie na temat produktów. Wszystko, cokolwiek oferujesz nam na tej stronie ("ujawnienia"), w tym e-maile do Fellowes Polska SA lub komunikaty w interaktywnej części strony, uznaje się za własność Fellowes Polska SA. Wszelkie takie "ujawnienia" umieszcza się BEZ ZASADY POUFNOŚCI i bez obowiązku z naszej strony do zachowania takich informacji w tajemnicy. Fellowes Polska SA może wykorzystać, w każdym celu, wszelkie "ujawnienia", bez ograniczeń publikacji, w tym produkty i produkty marketingowe z wykorzystaniem takich informacji. Niniejszym użytkownik ZWALNIA Fellowes Polska SA z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej w związku z użyciem, modyfikacją, sprzedażą lub ujawnieniem wszelkich "ujawnień". Wstawiając lub inaczej dostarczając "ujawnienie" na tej stronie lub do Fellowes Polska SA, niniejszym przyznajesz Fellowes Polska SA, w stopniu, w którym jesteś uprawniony, nieograniczone, stałe prawa do ponownego użytkowania, redystrybucji, modyfikacji i tworzenia prac pochodnych z takiego "ujawnienia" w każdym celu, we wszystkich mediach bez wynagrodzenia i gwarantujesz, że zrzekasz się wszystkich "praw moralnych" do takich materiałów.

Produkty i usługi

Pobieranie oprogramowania ze strony nie upoważnia do dowolnego nim rozporządzania, w tym rozporządzania żadnymi plikami, danymi i obrazkami wbudowanych w oprogramowanie lub z nim powiązanymi. Użytkowanie oprogramowania jest zgodne jedynie z umową licencyjną, która jest częścią oprogramowania, możliwą do pobrania wraz z oprogramowaniem. Oprogramowanie Fellowes Polska SA lub właściciela praw do oprogramowania jest dostępne na tej stronie. Oprogramowania nie można kopiować, rozprowadzać, ani umieszczać na jakimkolwiek serwerze do ponownej dystrybucji. Nie można sprzedawać, dekompilować, demontować lub w inny sposób przetwarzać oprogramowania. Opis lub odniesienia do produktów stron trzecich, usługi lub publikacje na tej stronie (w tym wszelkie opisy lub odniesienia przez hyperlink) nie oznacza wspierania tego produktu, usługi lub publikacji przez Fellowes Polska SA.

Brak zapewnień lub gwarancji

Fellowes Polska SA nie składa oświadczeń, ani nie daje gwarancji, że strona jest wolna od wad, wirusów lub innych szkodliwych czynników. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, lub straty, jakie mogą wynikać z hakowania lub infiltracji tego serwisu lub systemów komputerowych Fellowes Polska SA. PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ I WSPARCIE DANYCH I/LUB WYPOSAŻENIA UŻYTEGO W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM SERWISEM I ZGADZASZ SIĘ CHRONIĆ FELLOWES POLSKA SA PRZED WSZELKIMI POZWAMI, ROSZCZENIAMI W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY, W TYM ROSZCZENAIMI ZA UTRATĘ DANYCH, OPÓŹNIENIA W PRACY LUB UTRATĘ KORZYŚCI W WYNIKU KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW LUB TREŚCI Z TEGO SERWISU.
Strony w tym serwisie mogą zawierać nieprawidłowości techniczne, przeterminowane informacje lub błędy typograficzne. W stopniu dozwolonym przez właściwe prawo i z wyjątkiem wyraźnej gwarancji za produkty, podanej w tym serwisie, SERWIS TEN JEST DOSTĘPNY W OBECNYM STANIE. FELLOWES POLSKA SA NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, ANI DOMNIEMANYCH, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU LUB WARTOŚCI RYNKOWEJ I W ŻADEN SPOSÓB NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, TREŚCI DANYCH, WARTOŚCI ARTYSTYCZNEJ ANI ZGODNOŚCI INFORMACJI Z PRAWEM ODNOŚNIE TREŚCI, TOWARÓW LUB USŁUG, OTRZYMANYCH, ZAKUPIONYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH W TYM SERWISIE. NIE GWARANTUJEMY, ŻE TEN SERWIS JEST WOLNY OD BŁĘDÓW, ANI, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE. PRAWO WŁAŚCIWE NIE MOŻE POZWALAĆ NA WYJĄTKI, LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM W PRZYPADKU NIEDBALSTWA, FELLOWES POLSKA SA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚI ZA CELOWE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY LUB STRATY ZYSKÓW, KTÓRE WYNIKAJĄ Z DYSTRYBUCJI LUB UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA TREŚCI LUB MATERIAŁÓW W TYM SERWISIE, NAWET, JEŚLI ZOSTANIEMY ZAWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. PRAWO WŁAŚCIWE NIE MOŻE POZWALAĆ NA OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB PRZYPADKOWYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB SZKÓD WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FELLOWES POLSKA SA WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE SZKODY, STRATY I DZIAŁANIA (KONTRAKTOWE, CZYNY NIEDOZWOLONE) NIE PRZEKROCZY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA KWOTY ZA DOSTĘP DO SERWISU.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Fellowes Polska SA kontroluje i zarządza serwisem ze swojej siedziby w Markach przy ul. Bandurskiego 94. O ile nie postanowiono inaczej, materiały i treść w tym serwisie istnieją wyłącznie w celu promowania produktów i usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje publikowane w tym serwisie mogą zawierać odniesienia do produktów, programów i usług, które nie są publikowane, ani dostępne w Twoim kraju lub regionie.
Nie składamy zapewnień, że takie informacje, produkty, programy lub usługi podawane w tym serwisie są legalne, dostępne lub odpowiednie w Twoim kraju lub regionie. Warunki użytkowania podlegają przepisom prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Użytkownik i Fellowes Polska SA nieodwołalnie zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów w Polsce w związku z wszelkimi działaniami związanymi z tymi warunkami użytkowania lub ich przedmiotem. Użytkownik i Fellowes Polska SA zrzekają się wszelkich zastrzeżeń z tytułu braku danej jurysdykcji, miejsca zamieszkania, miejsca lub forum non conveniens w przypadku takich działań prawnych.

Znaki handlowe i prawo autorskie

Żadne postanowienia niniejszego serwisu nie będą rozumiane jako nakładanie jakichkolwiek licencji w związku z wizerunkiem produktu, grafiką lub inną własnością intelektualną, w tym wszelkie prawa dotyczące znaków handlowych lub praw własności Fellowes Polska SA lub strony trzeciej, przez estoppel, domniemanie niewinności lub inne. Wszystkie marki i nazwy są własnością odpowiednich właścicieli.
O ile nie postanowiono inaczej, Fellowes Polska SA jest właścicielem wszystkich znaków handlowych w tym serwisie, zarejestrowanych lub nie. Wszystkie zarejestrowane znaki handlowe zostały zarejestrowane w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki (i innych odpowiednich jurysdykcjach).

Rozłączność postanowień

W przypadku, gdy którekolwiek z tych postanowień okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub w jakikolwiek sposób niewykonalne, wówczas to postanowienie uznaje się za odrębne od pozostałych postanowień i nie wpłynie ono na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki użytkowania stanowią całość postanowień związanych z korzystaniem z serwisu i są nadrzędne wobec wcześniejszych, kolidujących lub dodatkowych postanowień. Szczególne obszary lub strony w tym serwisie mogą zawierać dodatkowe lub inne warunki związane z użytkowaniem serwisu lub prawa i obowiązki użytkownika lub Fellowes Polska SA. W przypadku konfliktu między takimi postanowieniami i zasadami, takie dodatkowe warunki będą nadrzędne. Wszelki nieuprawniony dostęp, modyfikacje lub zmiany w jakichkolwiek informacjach lub wszelka ingerencja w dostęp lub dostępność do serwisu jest wyraźnie zabroniona. Fellowes Polska SA zastrzega wszystkie dostępne prawa i środki zaradcze, przy czym klauzula ta nie oznacza w żadnym stopniu zniesienia, ani ograniczenia jakichkolwiek innych praw przysługujących Fellowes Polska SA.

Adres do korespondencji
Fellowes Polska SA
Centrum Dystrybucyjne i Serwis
ul. Bandurskiego 94
05-270 Marki k/Warszawy
tel.: +48 (22) 205 21 00
e-mail: marketing@fellowes.pl

O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie materiały zawarte w tym serwisie są zastrzeżone.
Fellowes Polska SA © Copyright 2018-2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.